കഴിഞ്ഞ മുന്ന് വർഷത്തെ ശ്രമഫലമായി പ്രവാസിയുടെ ക്ഷേമത്തിനായൊരു